Sunday, November 29, 2015

SRI HARI ANNA'S PROGRAMS ---DEC 2015

1) PROGRAM AT MUMBAI
DATE: 24TH DEC TO 31ST DEC
TOPIC: SRIMAD BHAGAVATHA SAPTHAHAM
VENUE: VANI VIDYALAYA, MULUND
TIME: 7.OO A.M TO 12 .OO P.M AND 2.00 P.M TO 6.30 P.M

No comments: